Hraniční pruh a volná kruhová plocha

K zajištění zřetelnosti průběhu státních hranic a k ochraně hraničních znaků, je podél státních hranic na úsecích přímého vyznačení, hraniční pruh o šíři 1 metr (pruh je široký celkem 2 metry, z toho vždy po 1 metru na každém území státu). Na úsecích nepřímého vyznačení hranic, je kolem každého hraničního znaku, volná kruhová plocha o poloměru 1 metr. Ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, zákonodárce odkazuje na zajištění přehlednosti respektive zřetelnosti průběhu státní hranice.
 
Hraniční pruh a volná kruhová plocha jsou udržovány trvale přehledně, bez vzrostlé vegetace a jiných překážek, které by ztěžovaly viditelnost a zřetelnost průběhu státních hranic. V hraničním pruhu a volné kruhové ploše je zakázáno provádět stavby nebo jinou činnost, která by narušila celistvost hraničních znaků nebo zhoršila zřetelnost průběhu státních hranic. Ze zákazu jsou vyňaty stavby ve veřejném zájmu – silnice, železnice, mosty, energetická nebo telekomunikační vedení aj. Do zákazu logicky nebudou patřit původní stavby mající společné kulturní dědictví pro oba státy (typické zejména pro sakrální stavby).
 
Tzv. čištění hraničního pruhu a volné kruhové plochy provádí soukromý subjekt, kterého stát těmito pracemi pověří. I když je podle zákonné úpravy (a též smluvní úpravy mezi státem a soukromým subjektem) prováděno čištění státní hranice pravidelně a v celé její délce, soudím, že čistící práce by měly připadat v úvahu tam, kde je státní hranice „více na očích,“ tam, kde je bezprostřední okolí hranice souvisle využíváno, dále tam, kde vzrostlá a podmáčená vegetace brání v pochůzkách státní hranicí a nakonec tam, kde vlivem povětrnostních podmínek došlo k výraznému narušení hraničního pruhu a volné kruhové plochy (popadané stromy).
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vyčištěný hraniční pruh (1-4, z toho v důsledku polomové kalamity 3, v důsledku obnovy hraničních znaků 4), volná kruhová plocha (5-6).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg