Rozbor Dyleňska

Do oblasti Dyleňska lze zahrnout atraktivní jižní část Chebska, kde státní hranice probíhá ve svazích kót Dyleň-Čupřina-Hraniční vrch-Tišina. Dominantou lokality je Dyleňský les s nejvyšší kótou Dyleň v nadmořské výšce 940 metrů. Státní hranice zde probíhají v mírně zvlněném terénu, výjimkou je stoupání na nejvyšší horu Chebska. Hranice vedou v (místy podmáčených) lesích, a to v nadmořské výšce okolo 600-800 metrů. Další atraktivitou Dyleňska jsou barevně zvýrazněné původní tereziánské hraniční kameny a další zajímavosti na hranici, které při celé linii česko-bavorské státní hranice najdeme jen tady - bývalá sopka Železná hůrka, minerální Kyselecký pramen, Královský kámen, Střed Evropy a oplocený pozemek vodojemu přímo na hranici. Státní hranice v prostoru Dyleňska mají povahu umělých-geometrických hranic a z menší části povahu přirozených-orografických hranic (zejména Mikulášský potok coby jediný hraniční vodní tok v popisované oblasti). Umělé hranice jsou typické pro rovinatou nebo mírně zvlněnou krajinu a byly takto vyznačeny především pro oddělení sousedních majetků respektive pozemků.
 
Výchozím bodem je hraniční přechod Mýtina/Neualbenreuth, který navazuje na starou cestu mezi osadami Mýtina (původně Starý Albenreuth - Altalbenreuth) a Neualbenreuth. České vsi byly od těch německých sice hranicí administrativně odděleny, nicméně představovaly společně s bavorskými vískami jisté civilizační pouto - přeshraničními cestami se chodilo na nákupy a návštěvy, tancovačky a mše, poutě a výlety. Poválečná léta minulého století byla ve znamení boření společných cest a uzavření hranice. Oproti tomu devadesátá léta téhož století byla ve znamení obnovy a spojování těchto cest - v roce 1995 byl otevřen hraniční přechod pro pěší Mýtina/Neualbenreuth. K přechodovému místu jsou osazeny dva původní hraniční mezníky s letopočty 1844 - a to číslo IV/1 (začátek čtvrtého úseku česko-německé státní hranice v bavorském dílu) a číslo 2. Na české straně přechodu stojí malebná bouda pro odpočinek - její konstrukce upomíná na tradiční motiv chebských stavení - je zde použita technika hrázdění. U hraničního přechodu Mýtina/Neualbenreuth se nachází zaniklá osada Boden a opodál vyhaslá sopka Železná hůrka, která v terénu vystupuje jako nepatrné travnaté návrší na okraji pole.
 
Hraniční přechod Mýtina/Neualbenreuth s celnicí k roku 1945 na kresbě
 
 
 
Hraniční přechod Mýtina/Neualbenreuth v současnosti
 
 
 
Železnou hůrku tvoří lom odkrývající část nejmladší známé sopky na území České republiky. Údaje o stáří sopky se pohybují v rozmezí 150 až 400 tisíc let. Sopka byla naposledy činná v období pleistocénu (starší čtvrtohory). Její název je zřejmě odvozen od nálezů čistého železa, které vzniklo při průchodu magmatu uhelnými slojemi. Je pozůstatkem struskovitého kužele navršeného během dvou explozivních fází - dvou erupcí strombolského a havajského typu. Geologický profil sopky je dobře patrný na zachovalých stěnách malého lomu - můžeme zde spatřit jednotlivé vrstvy sopečného popela s úlomky čedičové strusky - možná, že tyto artefakty a sopka samotná působí dojmem, jako by erupce skončily teprve nedávno. Je třeba dodat, že sopka je částečně odtěžená - lidé sem chodili těžit strusku, kterou používali na zpevnění cest a další stavby - těžbou byl v podstatě odkryt profil vnitřní stavby sopky. Řada badatelů se snažila o záchranu Železné hůrky před jejím odtěžením a zničením - například v roce 1928 doporučil německý vulkanolog a paleontolog Hans Gottfried Reck ochranu, aby nedocházelo k těžbě sopečného materiálu pro místní potřebu. Těžba však pokračovala dál a až po geologickém průzkumu v roce 1957 byl formulován návrh na ochranu. V roce 1961 byla vyhlášena Národní přírodní památka Železná hůrka, ovšem lidé ji mohli navštívit až po roce 1989, jelikož se do té doby nacházela v hraničním pásmu.
 
Železná hůrka
 
 
 
Od hraničního přechodu Mýtina/Neualbenreuth (590 metrů nad mořem) hraniční linie pozvolně a pak důsledně stoupá v délce 5.7 kilometrů k ohbí státní hranice pod Dylení u hraničního znaku 8. Při téměř šestikilometrovém úseku se na české straně hranice nacházejí dvě zaniklá sídla. Tím prvním je Kyselecký hamr s nedalekým minerálním Kyseleckým pramenem. Lokalita se nachází v údolí Stebnického potoka. Kyselecký pramen je mineralizovanou železnatou sírano-uhličitano-chloridovou sodnou kyselkou. Vydatný vývěr vody s množstvím stoupajících bublin oxidu uhličitého naplňuje čtvercový žulový žlab, který má zachované kamenné jímání ze žulových bloků a vytesaný letopočet 1698. Jímání kyselky tímto způsobem se dochovalo z roku 1648. Pramen je znám již od roku 1588. Byl velmi oblíben - využívali jej obyvatelé okolních vsí, turisté, lázeňští hosté, pramen byl dokonce distribuován v lahvích do prodeje. Čtvercový žlab kyselky a nedaleký Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) je zachycen na mapě Stabilního katastru z roku 1846. Podle mapy zde stálo čtyřstranné stavení se třemi dalšími domky a dvěma rybníky. Rybníky byly propojeny kanálem. Původně to byl mlýn, který sloužil i k ubytování návštěvníků. V pozdějším hamru fungovala kovářská dílna vybavená stroji poháněnými vodním kolem. Kování na hamru bylo jediným možným způsobem, jak získat kujnou ocel ze surového železa, přičemž výrobkem byl často polotovar k dalšímu zpracování. Na Kyseleckém hamru se například kovalo nářadí ke kultivaci půdy (kosy, srpy, radlice). Hamr fungoval až do poloviny 20. století - ostatně je (ještě) zobrazen na letecké mapě z roku 1948. Ani on ale neušel likvidaci v důsledku jeho umístění v hraničním pásmu. Druhým zaniklým sídlem je osada Oldřichov.
 
Kyselecký hamr - nákres na mapě Stabilního katastru z roku 1846 a rekonstrukce podle Martina Plevného z roku 1900
 
 
 
Kyselecký pramen v roce 1976 a 1989 (obrázek 1 zdroj: Václav Fryč)
 
 
 
Lokalita Kyseleckého hamru s pramenem
 
 
 
U hraničního mezníku 8 s letopočtem 1844 hraniční linie dosahuje nadmořské výšky 825 metrů, což je nejvyšší místo na státní hranici v lokalitě Chebska. Vrchol Dyleně je již nedaleko - 500 metrů jihovýchodním směrem. Dyleňský les a hora Dyleň je bájným a mystickým místem - bylo tomu tak v historii a je tomu tak dodnes. K Dyleni se váže několik pověstí. Ta hlavní vypráví o kdysi bohatém městečku, které stihlo trest za lidskou chtivost. Je to velmi dávno, když pánem a duchem hory byl jakýsi Wotana. Jeho poddaní, tuze pracovití skřítci a permoníci v nitru hory vykutávali chodby. Přitom objevovali žíly zlata a stříbra, granáty. Wotana byl tak zavalen nesmírným bohatstvím a přemýšlel, jak s ním naloží. Nechtěl, aby nádhera drahých kovů zůstala ukryta pod zemí před zraky pozemských obyvatel a proto rozhodl, že se postaví na Dyleni město, které bude ze zlata a stříbra, město které bude zářit svým leskem do dálky, město, které ještě nikdy nikdo neviděl. Sláva města se měla rychle rozšířit a přilákat tak obchodníky, řemeslníky a další lidi s dobrým úmyslem, kteří by zde byli šťastni. Wotana dobře znal lidskou povahu a byl připraven přivolat kletbu v případě nedobrých úmyslů. Armáda trpaslíků, permoníků a dalších skřítků tak vystavěla skvostné město. Domy se stavěly ze zlatých cihel, ještě okázalejší paláce měly vysoké zlaté kupole. Usazovali se tady bohatí měšťané, obchodníci, zlatníci a zbrojaři. Oblékali se do sametu a chodili po cestách vykládaných českými granáty a zlatem. Horníci a další dělníci, kteří převzali práci od permoníků a pustili se do těžby zlata, stříbra a granátů, patřili mezi nejchudší obyvatele města. Všude po okolí šly o městu na Dyleni zprávy. Davy poctivých obchodníků, ale i dobrodruhů toužících po snadném zisku, se začaly do města sjíždět. Čím bylo město bohatší, tím více nastával větší mravní úpadek jeho obyvatel. Dyleňské občany ovládala lakota a hrabivost, po nich lstivost, podvádění, loupeživost a nakonec i vraždění. Proti hýřivosti města stálo velké množství chudých a utlačovaných, kteří sem putovali v naději, že na ně zbude něco od stolů boháčů. Ti je ale hnali z města psy a holemi. Kromě toho bylo město obklopeno vysokou kamennou zdí se střílnami a strážními věžemi, aby odolávalo všem útokům. Nejvíce trpěli tovaryši a dělníci, kteří pracovali pro město. Jednalo se s nimi jako s nevolníky. Ale chudáků přibývalo a tak je boháči drželi na uzdě tím, že přijímali žoldnéře a pověřovali je ochranou před poddanými. Tím jenom rostl hněv proti bohatým a samotné město se přibližovalo vyplnění kletby. Skřítkové nosili Wotanovi zlé zprávy, vyprávěli o nenasytnosti a lakotě, která se ve městě rychle šířila. V této situaci uvalil dyleňský duch kletbu na všechno bohatství, které lidé z hory vydolovali. Život ve městě se trochu zklidnil a chvilku se zdálo, že jeho obyvatelé zmoudřeli. To ale netrvalo dlouho. Jednou se poblíž města utábořila skupina Cikánů. Skřítkové je zvědavě okukovali a pak viděli, jak byli i oni ve městě zle odbyti nadutými boháči. Pak se do města vypravil cikánský král, velmi letitý a moudrý muž. Ani jemu se nedostalo ničeho dobrého. Když mu nic jiného nezbývalo, pokusil se pro své druhy ukrást něco k jídlu. Byl však přistižen a ihned odsouzen k smrti oběšením. Na náměstí byla postavena šibenice, lidé se shromáždili kolem popravčího místa. Kat už chtěl nasadit starci oprátku, ale ten ho poprosil, aby mu ještě na chvíli sundal pouta. Chtěl se ještě pomodlit a vyřknout poslední přání. Kat svolil. Cikán si nato klekl na zem, napřáhl své ruce k nebi a něco mumlal. Pak se postavil a s hromovým hlasem pravil: „Pohlť země toto bezbožné město!“ Jakmile to dořekl, s velkým rachotem se hora otevřela a celé město s pokladem se do ní propadlo. Vtom zasáhl duch hory Wotana. Zželelo se mu lidí a chtěl jim dát ještě jednu příležitost. Trosky města, které nestačily propadnout pod zem, nechal zbylým obyvatelům, kteří dostali poslední možnost žít tak, jak si Wotana přál - tedy spořádaně a čestně. Netrvalo dlouho a město se znovu obnovilo. Tentokrát na rekonstrukci pracovali jeho obyvatelé a tak se zdálo, že si své práce budou vážit a poctivě žít. Jaký to byl ale omyl. Městu a jeho obyvatelům se začalo opět dařit a zanedlouho si jen málokdo vzpomněl na nedávnou zkázu. Rozmáhala se ale znovu lakota a hrabivost. Každý se snažil dosáhnout co největších zisků a nikdo nedbal na stížnosti formanů a vozků, že na neudržovaných cestách v okolí města se jim lámou nápravy a kola vozů, koně padají a jsou zranění. Všechno dění sledovali pilně skřítci a všechno zvěstovali Wotanovi. Ten už se zase začínal na dyleňský lid zlobit. Jednoho dne se blížil k Dyleni plně naložený povoz. Cesta nahoru byla ale stále strmější a horší. Koně byli stále naléhavěji pobízeni, ale vyčerpáním nemohli dále. Náhle na jednom hrbolu vůz praskl a z něho se vysypaly do bahna  látky, samet a hedvábí. Forman viděl, že je vše ztraceno. Zvedl obě ruce se sevřenými pěstmi, obrátil se k Dyleni a zvolal: „Ó, ty třikrát prokleté, zatracené město, ty sídlo neřesti a hříchu, kéž by ses propadlo do země s celým svým pekelným rodem a s celým svým bohatstvím a ničemnými obyvateli!“ A Wotana s formanem tentokrát plně souhlasil. Dyleň byla prokleta potřetí! Náhlý závan vichru s hromobitím a duněním objal město hustou mlhou. Nastalo strašlivé povětří a když utichlo, celé město zmizelo. S městem pod zem se ztratilo i všechno jeho bohatství. Po prokletí se život na Dyleni i v jejím nitru zpomalil, všude se rozhostilo až nesnesitelné ticho. Když bohaté město Dyleň s poklady pohltila země, našlo se mnoho dobrodruhů, kteří se snažili něco z pokladu najít a přilepšit si. Generace obyvatel v okolí vzpomínají na strašidelné podzemní úkryty s poklady, znovu se vynořují podivné historky o nich. Vypráví se o tom, jak se k nim dostat, neboť jsou střeženy armádou skřítků, permoníků a trpaslíků spolu s duchem hory Wotanem. Všechny vchody do podzemí Dyleně byly hlídači dokonale zamaskovány navalenými balvany na ně. Celé skály byly přemístěny k velkým vchodům. Jediný, kdo má naději na objevení vchodu do jeskyně s pokladem, je člověk narozený v neděli. Další nadějí, jak se dostat k pokladu, je na Květnou neděli a na Velký pátek. Místem, kde lze bájný dyleňský poklad hledat, je vrchol hory a potom místa, kde jsou velké hromady kamení či místa nálezů granátů. Poklady uvnitř hory může také prozradit mohutný strom, který má kromě neobvykle velké koruny množství kořenů, rozbíhajících se do dálek po svahu hory. Do těchto míst už přišlo mnoho hledačů pokladů. Každý z nich byl vždycky nenápadně doprovázen nezbednými skřítky, kteří s velkou radostí každému připravili různá překvapení a podivnosti. Další báje o Dyleni mají podobné rozuzlení - zatímco starým a poctivým lidem se zde dostalo pokladu a porozumění, ty chamtivé a zlé stihl trest.
 
Státní hranice u hraničního znaku 8
 
 
 
Dyleň/Tillenberg (940 m. n. m.) leží na jihozápadním okraji Karlovarského kraje a je dominantou Chebska. Hora je zalesněná, kruhová vrcholová plošina je odlesněná, ze západu svahy klesají k česko-bavorské hranici - hraniční linie je od vrcholu vzdálena 500 metrů. Hora Dyleň je v současnosti spojována se železnou oponou - je poznamenaná vývojem ve 2. polovině 20. století - na vrcholu stojí věž coby pozůstatek vojenského stanoviště elektronické ostrahy státní hranice, hora je protkána sítí vojenských cest a průseků, v neposlední řadě tady nalezneme (zchátralé) pozůstatky vojenských objektů. První etapou historie Dyleně však byla prvorepubliková turistika. Po vzniku Československa započal obšírný projekt zeměměřického zajištění významných kót na hranicích i ve vnitrozemí. Na vrcholcích hor se stavěly dřevěné triangulační věže, které posloužily zároveň i jako jednoduché rozhledny. Ochozy věží byly dostupné po pevných žebřících a umožňovaly kruhový výhled do okolí. Jedna takováto věž stála od roku 1934 i na Dyleni. Už v roce 1865 byl na vrcholu vztyčen rakouskými armádními geometry trigonometrický kámen. 500 metrů severně od vrcholu Dyleně a zároveň 100 metrů severovýchodně od ohbí hranice u hraničního mezníku č. 8, stávala od roku 1926, v nadmořské výšce 820 metrů, turistická chata. Jak vlastně vznikla myšlenka výstavby chaty na svahu Dyleně? Zalesněná horská krajina okolo Dyleně odnepaměti přitahovala turisty. Už na konci roku 1893 byla v Chebu založena sekce turistického Německo-rakouského alpského spolku. Tehdy se všechny prostředky a síly soustředily do turistické infrastruktury v Alpách. To se změnilo po vzniku Československa, kdy se sdružení v roce 1920 přejmenovalo na Německý alpský spolek Cheb a Chebsko, a nasměrovalo svoji činnost do domácích destinací. V této době vznikají turisticky značené cesty a některé z nich začínají nebo procházejí přes Dyleň. Při této příležitosti se objevuje myšlenka vybudovat zde turistickou chatu. 24. června 1924 uspořádal spolek na Dyleni první horskou slavnost, která se poté stala tradicí. V roce 1925 zakoupil na západním svahu Dyleně první pozemek v blízkosti Granátového pramene a na mimořádném shromáždění dne 17. prosince 1925 výbor spolku rozhodl o výstavbě chaty. Projekt oslovil chebskou veřejnost natolik, že během sbírky na podporu stavebního fondu se vybralo přes 76 tisíc Kč. 24. března 1926 získala chebská firma Karel Jačík smlouvu na výstavbu kamenného soklu chaty. Výstavba dřevěné části byla svěřena firmě Josef Woisetschläger z Vyššího Brodu. Základní kámen se položil 25. dubna 1926. Výstavba probíhala intenzivně přes celé jaro a léto - na kamenném suterénu se postavila patrová dřevěná budova. Dne 3. října 1926 byla chata slavnostně otevřena. Poskytovala občerstvení i nocleh. Vedle ní se vybudoval oválný bazén s vodní kaskádou a vodotryskem, pro něž byla voda přiváděna ze stráně nad chatou, kde vyvěral Granátový pramen. Dobře zařízená chata byla velice oblíbeným cílem pro návštěvníky z obou stran hranice. Turistický spolek se postaral o nové turistické značení, které dyleňskou chatu napojilo na síť turistických cest a dále se vybudovala nová silnička z Oldřichova. Přikoupily se další pozemky. Pro zimní sporty investoval spolek do výstavby lyžařského centra - okolí chaty se využívalo k lyžařským kurzům a závodům. Po válce chata fungovala do roku 1947. V roce 1948 však přišel její zánik (letecký snímek z roku 1948 byl zřejmě pořízen ještě před zničením chaty, jelikož je zde stavba ještě zachycena). V současnosti jsou v terénu patrné kamenné základy chaty a oválné těleso bazénu. Na začátku 30. let minulého století byla nedaleko chaty zřízena farma (firmy Mayer und Co.) s chovem stříbrných lišek, i ta však musela po válce ustoupit hraničnímu pásmu.
 
Dyleň na starých fotografiích (na obr. 2 liščí farma, na obr. 3 vrchol s trigonometrickým kamenem)
 
 
 
Turistická chata na Dyleni na starých fotografiích (na obr. 1 slavnostní otevření v roce 1926, na obr. 6 a 7 vnitřní prostory, na obr. 8 rozhled do okolí)
 
 
 
Současný stav turistické chaty na Dyleni
 
 
 
Zásadní zlom v dějinách Dyleně přišel až se studenou válkou. Ta udělala z hory rozsáhlý vojenský areál - bylo zde pozemní stanoviště rádiového a radiotechnického průzkumu, stanoviště protivzdušné obrany státu a rota Pohraniční stráže. Když v roce 1961 začalo budování radiotechnického pluku ve Zbirohu, který byl určený k plnění cílů elektronické ostrahy státní hranice, hned první bojová skupina se vydala stavět budoucí pozemní stanoviště rádiového a radiotechnického průzkumu Dyleň. Na počátku se úkoly plnily z polních podmínek - ze dřevěných věží, stanů a zamaskovaných vozidel. K výstavbě plnohodnotných průzkumných areálů docházelo postupně. V roce 1963 na Dyleni k zaměřování sloužila dřevěná věž, kterou si průzkumáci v podstatě pronajali od pohraničníků (byla to klasická špačkárna). Na přelomu let 1963/1964 při drobném požáru shořel ochoz věže. Od té doby byla věž snížena o jedno patro, ochoz se postavil nový. Mezi další stavby areálu v jeho počátcích patřila patrová budova s velitelským stanovištěm, telefonní ústřednou, šifrovacím pracovištěm, zbrojnicí a planžetem. Pak tady byly dvě buňky a dřevěné rampy pro vozidla. V této době se na Dyleni sloužilo bez stálého ubytování, provizorní odpočinek zajišťovala malá roubená budova vystavěná nedaleko tehdejší roty Pohraniční stráže. Přípravné práce na budování komplexního stanoviště započaly ke konci roku 1967. Během jara a léta 1968 se podařilo zabetonovat všechny základy, postavit točku pro vnější mobilní techniku, stěny několika budov a kostru budoucí půlkruhové haly s pozemním anténním provozem. Pak se pokračovalo s provozní přízemní budovou a s oplášťováním haly. V roce 1970 byla zahájena výstavba věže, která zcela změnila siluetu vrcholu Dyleň. Věžová nástavba a plášť půlkruhové haly byl vytvořen ze sklolaminátu (ten ovšem stárnutím materiálu zvyšoval odpor vůči průchodu rádiových vln, proto se experimentovalo i s použitím dalších materiálů, například speciální foukané pryskyřice). Konstrukci tvořily lepené nosníky z tvrdého dřeva. Namísto kovového spojovacího materiálu (kterým by byla rušena průchodnost rádiových vln) se používaly silonové šrouby. V roce 1973 byl areál po strategické stránce dostavěn a plně funkční, v tomto roce se zbořila vedle stojící dřevěná špačkárna. Stanoviště získalo důkladné oplocení. V patrech věže byla rozmístěna jednotlivá pracoviště podle druhu odposlouchávané frekvence. V přízemní půlkruhové hale byla umístěna průzkumná technika a speciální anténní a průzkumné systémy společně s částí pracovišť operátorů. Hala byla kryta kopulí před klimatickými změnami a vizuálním průzkumem nepřítele. V 80. letech byla do venkovního prostoru instalována další (moderní) technika. Od 70. let byly průzkumné jednotky z Dyleně ubytovány pod vrcholem v areálu zdejší roty Pohraniční stráže. Po několika dezercích průzkumáků byly ubytovací prostory staženy mimo hraniční pásmo do domovské posádky v Mariánských Lázních, kde byla kasárna coby odloučená jednotka zbirožského útvaru. Stalo se tak na přelomu období 1980/1981. Průzkumáky do služeb na Dyleň vozil autobus. K areálu na vrcholu Dyleně dále náležela vidová hláska protivzdušné obrany státu. Hláskaři využívali ochoz, který se obepínal okolo věžové nástavby. Objekt na Dyleni nebyl jediným při hranici s Bavorskem, další stanoviště byla umístěna například na Čerchově, Havranu nebo Poledníku. I Němci měli svá vojenská stanoviště elektronické války. Bojové a zpravodajské složky na druhé straně hranice měly zájem zjistit o naší technice co nejvíce informací. Oblety amerických a německých vrtulníků byly spojené s fotografickým a rádiovým průzkumem. Jakýkoliv větší pohyb na stanovišti nebo instalace nové techniky okamžitě přilákal minimálně jeden stroj z druhé strany. Docházelo i k provokacím. V tom lepším případě nepřátelský stroj pravidelně létal nad hraničními kameny, pokud se dočkal soupeře, pak letěly oba stroje rovnoběžně s hranicí. V horším případě americké bojové vrtulníky přelétávaly hranici. Jejich častý přelet byl důvodem, že v pohraničí vznikla stanoviště protiletecké obrany. Obrana chtěla mít možnost rychlejší reakce ve členitém horském pohraničním terénu.
 
Stanoviště na Dyleni v letech 1963-1973 (zdroj: Václav Ilčík)
 
 
 
Dyleň v 80. letech (obrázek 1 zdroj: Martin Hrdý)
 
 
 
Stanoviště na Dyleni v 80. letech (zdroj: Václav Ilčík)
 
 
 
Izolace a střežení Dyleně skončilo po roce 1989. Objekt armáda opustila v roce 1992 a nabídla ho k prodeji. V roce 1994 odkoupilo celý objekt soukromé rádio, vybavení stanoviště bylo demontováno a věž byla přebudována na telekomunikační věž a vysílač televizních a rozhlasových programů. V současnosti je tady vysílač pozemního digitálního vysílání. Areál je pro veřejnost nepřístupný, otevřený je výjimečně při pořádání vybraných akcí. 
 
Vrchol Dyleně v 90. letech (na obr. 1 až 3 v roce 1993, na obr. 4 v roce 1999, obrázek 1 až 3 zdroj: Jiří Šádek)
 
 
 
Vrchol Dyleně v současnosti
 
 
 
Asi 1 kilometr severně od vrcholu Dyleně se nacházela rota Pohraniční stráže. Ostatně monstrózní chátrající stavbu, jako z hororu vystřiženou, míjíme při turistické značce. „Horský hotel“ byl postaven ve 2. polovině 60. let a zkolaudován v roce 1971 - od 70. let zde byli ubytováni pohraničníci a vojáci sloužící na stanovišti nahoře na Dyleni. Rota byla zásobována vodou z nedalekého vývěru u bývalé turistické chaty. Rozsáhlý areál pohraniční roty Dyleň nahradil původní dyleňskou rotu z 50. let sloužící na témže místě, která sestávala ze dvou podlouhlých baráků, finského domku pro důstojníky s rodinami a několika dalších objektů. V roce 2010 byl založen zájmový spolek Život na Dyleň s cílem rozvíjet turistiku v zapomenutém koutu u česko-bavorských hranic v okolí Dyleně a ve spojení s připomínáním a péčí o zaniklé historické stavby tohoto regionu. Jedním ze stěžejních cílů spolku je výstavba zaniklé turistické chaty na Dyleni. Popřejme spolku mnoho zdaru - od pádu železné opony uplynula hezká řádka let, přesto je lokalita okolo Dyleně málo turisticky využívaná.
 
Pohraniční rota Dyleň (na obr. 1 až 4 stará rota, na obr. 5 až 8 nová rota, obrázek 1 zdroj: František Blažek, obrázek 2 zdroj: Karel Matas, obrázek 3 zdroj: Stanislav Kvasnička, obrázek 4 zdroj: Miloslav Ertl, obrázek 6 a 8 zdroj: Marián Zajíček, obrázek 7 zdroj: Josef Urban)
 
 
 
Hlavní objekt bývalé pohraniční roty Dyleň v současnosti 
 
 
 
Vězte, že Dyleňský les má co nabídnout i na státních hranicích - historické hraniční znaky a zajímavé vyznačení hranice. Následující výklad (o šesti zajímavostech) se dotýká tříkilometrového úseku mezi hraničními znaky 8 až 11. Jedná se o následující:
 
1) Za prvé nám dobře známé hraniční mezníky s letopočtem 1844. Tyto původní kameny upomínají na omezníkování a definitivní stanovení česko-bavorských hranic podle demarkačního protokolu z roku 1842 a hraniční smlouvy z roku 1862. V tomto období byly na Chebsku vyřešeny sporné hraniční otázky v území Fraisch. Hraniční mezníky s letopočtem 1844 nesly původně ještě nápisy K BÖHMEN (Království české) a K BAYERN (Království bavorské), ty však po prvorepublikových rozhraničovacích pracích zmizely a namísto nich byly vytesány iniciály obou států ČS a DB.
 
Začátek společné hraniční cesty u historických hraničních mezníků s letopočtem 1844 (hraniční znaky 9 a 9D)
 
 
 
2) Za druhé tereziánské hraniční mezníky s letopočtem 1774, které se vyskytují v oblasti Chebska právě tady. V lokalitě tzv. Baderbrunnen začínal III. úsek česko-bavorské hranice podle výše uvedené rakousko-bavorské smlouvy z roku 1862. Lokalitě Baderbrunnen odpovídají severozápadní svahy kóty Čupřina na pomezí Dyleňského lesa a Mohelenských plání. Již z výkladu o historii hranic na Chebsku víme, že v hraničních úsecích I a II byly kolem roku 1844 osazeny hraniční kameny v souladu s protokolem z roku 1842. V úseku III, který taktéž zahrnuje současné Chebsko, byly ponechány původní tereziánské kameny s letopočtem 1774.  Na historické mapě z 1. poloviny 19. století v aplikaci BayernAtlas je v lokalitě Baderbrunnen zakreslen hraniční mezník č. I coby počátek nového (třetího) úseku - v současnosti se jedná o hraniční znak č. 11, který je takto prvním tereziánským mezníkem na linii česko-bavorské hranice. Na stěnách mezníku je český bílý lev na červeném podkladě a falcký žlutý lev na černém podkladě. Letopočet 1774 upomíná na vytyčení a omezníkování hranice na základě rakousko-bavorské smlouvy z roku 1764. Před letopočtem je latinská zkratka A. (Anno - Roku). Na polním náčrtku z roku 1937, který byl pořízen při rozhraničování československo-německé hranice, je u hraničního znaku č. 11 zakreslena Baderbrunnen coby Lázeňská studánka. Nutno na závěr shrnout, že v lokalitě Baderbrunnen končí linie hraničních mezníků s letopočtem 1844 (posledním hraničním znakem je 10C) a začíná (barevná) linie tereziánských mezníků s letopočtem 1774 (prvním hraničním znakem je 11).
 
Mapa z 1. poloviny 19. století v aplikaci BayernAtlas a polní náčrtek z roku 1937 pořízený při rozhraničování československo-německé státní hranice se zobrazením lokality Baderbrunnen
 
 
 
Historický hraniční mezník s letopočtem 1774 (hraniční znak 11) u tzv. Lázeňské studánky
 
 
 
3) Za třetí Královský kámen coby hraniční znak 9/2D. Nízké skalisko je velmi starou hraniční značkou se dvěma letopočty a pořadovými čísly. Jako hraniční znak s číslem (N-Numerus) 13 je uznáván už od roku 1739. Další na kameni vytesaný letopočet 1844 je nám dobře znám, při demarkačních pracích v tomto období získal číslo 225 a velký hraniční křížek připomínající lopatky mlýnského kola. U hraničního křížku je vytesaná šipka, která ukazuje na společnou hraniční cestu. Hraniční znak 9/2D je nazýván jako Königstein (Královský kámen). Údajně měl tento kámen prohlásit za oficiální hraniční znak český král Karel VI. Na starých mapách vede od Königsteinu do českého vnitrozemí správní hranice - označovala pomezí mezi osadami Mayersgrün (Vysoká) a Nové Mohelno (Neumugl).
 
Královský kámen (hraniční znak 9/2D)
 
 
 
4) Za čtvrté kámen Střed Evropy, který se nachází u hraničního znaku 9/12D na německé straně hranice v nadmořské výšce 815 metrů. Nacházíme se při jeho návštěvě opravdu uprostřed Evropy? O umístění artefaktu rozhodla obec Neualbenreuth v květnu 1985 a téhož roku 29. srpna byl kámen slavnostně odhalen za účasti veřejnosti. Památník označující střed Evropy se měl co nejvíce podobat původnímu trigonometrickému kameni z vrcholu Dyleně s tím, že měl být umístěn co nejblíže jeho původní poloze. Za hranicí ovšem panoval jiný svět než-li v Bavorsku, a tak byl usazen v její těsné blízkosti. Kámen je opatřen nápisy na všech stranách. Nejprve je to strana s nápisem Mittelpunkt Europas (Střed Evropy), textovou zkratkou a letopočtem 1865. Zkratka vyjadřuje latinský nápis Caesareo Regia OPERatio ASTRonomico-TRIGonometrica PRO MENSura GRADus MEDiae EUROPae. V překladu značí Císařsko-královské astronomicko-trigonometrické práce pro stupňové měření střední Evropy. Tento text byl zkopírován z původního kamene, který byl osazen jako trigonometrický bod na Dyleni v roce 1865. Na protilehlé straně kamene jsou dva erby - znak městečka Neualbenreuth a pod ním znak Chebu jako doklad jejich úzké provázanosti. Na zbylých dvou stěnách je po dvou letopočtech - 1284 (první písemná zmínka o osadě Neualbenreuth) a 1985 (rok osazení kamene), 1591 (dohoda mezi Chebem a klášterem Waldsassen na území Frais o soudní pravomoci) a 1862 (konečné vyřešení území Frais při podpisu hraničního statutu). A jak je to se samotným středem Evropy? Místní badatelé se shodují v tom, že našimi předky byl nepochopen pravý význam latinského nápisu, kdy došlo k chybnému výkladu ve smyslu „měření středu Evropy“ namísto „střední Evropy.“ Tím pravděpodobně vznikla popularita místa. Šikovný marketingový tah mohl přilákat k vrcholu Dyleně davy turistů. Výše byl prezentován předválečný obrázek turistů u trigonometrického kamene na vrcholu Dyleně - původní nápisy jsou nečitelné a zamazány, zatímco je amatérsky zviditelněný nepůvodní text CENTRUM (tedy centrum jako střed, v tomto případě Evropy). Nedaleko tzv. středu Evropy, na německé straně hranice, je Granátová studánka coby jeden z několika pramenů, které vyvěrají z Dyleně. Dříve se v této oblasti těžil červený český granát a podle toho je pramen pojmenován.
 
Kámen Střed Evropy
 
 
 
5) Za páté původní hraniční znaky stojící mimo hraniční linii. Podobně jako jinde na hranici v lokalitě Chebska, i zde můžeme narazit na kameny, které jsou pozůstatkem původního vyznačení hranic - například u hraničního znaku 11/4. Dále jsem objevil (u hraničních znaků 9/10D a 10/4D) menší skaliska. V obou případech je na nich vytesaný hraniční křížek a písmenko N, u druhého skaliska je číslice 8. Zřejmě i tyto přírodní útvary, společně s Královským kamenem, vymezovaly hranici v době kdy na českém trůnu seděl Karel VI.
 
6) A konečné za šesté lze zmínit zajímavé vyznačení státní hranice. Hranice v popisovaném tříkilometrovém úseku probíhá vesměs společnou hraniční cestou, která kopíruje starou cestu z bývalého Oldřichova (Ulrichsgrün) do české bývalé vsi Nové Mohelno (Neumugl) a bavorské vsi Staré Mohelno (Altmugl). Míjíme tak například hraniční znaky 9/6-0/1C a 9/6-0/1D (český znak je zvýrazněn do přírodního útvaru, zatímco bavorský znak má podobu typického mezníku). Na společné hraniční cestě míjíme množství tzv. běhounů, které jsou označeny pouze hraničním křížkem a vyznačují okraje hraniční cesty. Od okrajů cest se měří středová hraniční linie. Zajímavostí je shluk čtyř hraničních znaků 10C, 10-1C, 10-1D a 10D. Proč to? Můj závěr je takový, že původní hraniční znak 10C s letopočtem 1844 je od okraje cesty vzdálen až příliš - v důsledku toho byl na protilehlé straně osazen hraniční znak 10D ve stejné vzdálenosti od okraje cesty, nu a samotné okraje cesty vyznačují dva běhouny.
 
Původní hraniční znaky pod Dylení (u hraničních znaků 11/4, 9/10D a 10/4D) a shluk „desítkových“ hraničních znaků
 
 
 
Další úsek na státní hranici měří 4 kilometry a obkrouží svahy kóty Čupřina ze západu a jihu - je to úsek v lokalitě Mohelenských plání se zaniklou osadou Nové Mohelno. Míjíme tady celkem 8 barevných tereziánských mezníků s letopočtem 1774 (hraniční znaky 11, 12, 12/8, 13, 14, 14C, 15D, 15). Vstup ke hraničnímu znaku 13 je omezen z důvodu jeho umístění v areálu oploceného pozemku s vodojemem, který je majetkem bavorské strany. Vodosběrné zařízení v těchto místech sbírá prameny Mohelenského potoka, který dále odtéká do Bavorska (ale pak u Hrozňatova tvoří hranici a dále odtéká na české území). Malebným místem je Mikulášský potok na státní hranici, který je jediným hraničním vodním tokem na Dyleňsku. Začátek hraničního Mikulášského potoka se nachází na podmáčené louce a je vyznačen hraničními znaky 14 a 14C. Konec hraničního Mikulášského potoka je pro změnu v lese a je vyznačen hraničními znaky 15D a 15.
 
Oplocený pozemek vodojemu a hraniční znak 13
 
 
 
Začátek hraničního toku Mikulášského potoka
 
 
 
Konec hraničního toku Mikulášského potoka
 
 
 
Poslední úsek na státní hranici v lokalitě Dyleňska měří 6.8 km - hraniční linie jde lesem s pravidelnými hloučky mokřadů a slatin, míjí celkem 8 barevných tereziánských mezníků s letopočtem 1774 (hraniční znaky 16, 17, 17/6, 18, 19, 19/4, 20, 21) a je zakončena hraničním přechodem Broumov/Mähring, kde na Chebsko navazuje Český les. I na tomto úseku míjíme několik zajímavostí. U historického hraničního znaku 17/6 spojuje hranici původní cesta mezi českou zaniklou obcí Slatina a bavorskou obcí Mähring. Na katastru Slatiny bylo v roce 1964 objeveno silné ložisko uranu a hned o rok později započala těžba ve zřízeném dole Dyleň. Byly tady zaraženy dvě jámy, které obsluhovaly těžní věže. První věž dosáhla maximální hloubky 1004 metrů, druhá 1258 metrů. Strategická surovina, která během studené války získávala o to větší cenu, byla v tzv. dobývacím prostoru Slatina těžena až do roku 1991. Důl Dyleň se nacházel necelý kilometr od státní hranice. S tím souvisela důkladná kontrola horníků a dalšího personálu ze strany pohraničníků z nedaleké roty Slatina. Dobývání bylo ukončeno k 31. srpnu 1991, důl se zatopil a všechny objekty na povrchu byly zlikvidovány. Úředně se dobývací prostor Slatina zrušil k 16. únoru 1994. Dnes tady najdeme cesty, které nás dovedou k povrchovému lomu a výsypkám s hlušinou, které pomalu zarůstají. Na opačné straně dolu Dyleň, na území Německa, působila také těžební společnost. Práce obou dolů musely být koordinovány, aby nedošlo k ohrožení horníků například průvalem vody nebo nezajištěností střelných prací. V květnu 1972 bylo domluveno, že od státní hranice bude na obou stranách ochranný kolmý pilíř o šířce 100 metrů pro hornická díla a 50 metrů pro vrtné práce. Německý důl fungoval v letech 1967-1972 a 1975-1982. Na státní hranici u mezníku č. 17 je na dohled okraj německého povrchového lomu. U hraničního znaku 19/5 a dále u hraničních znaků 20/3 a 20/4 můžeme vypozorovat staré závory. Jak již bylo dříve řečeno, na státních hranicích se setkáváme se zarůstajícími průseky jež sem vedou z obou zemí a dalšími stopami, které dávají tušit, že zde byla v minulosti cesta. Některé takové cesty jsou u hranice překopány (což je patrné u hraničního znaku 19/5) a jsou zde stopy po závoře eventuelně závora sama - tyto překážky jsou pozůstatkem zabezpečení hranice v době socialismu. Cesta u hraničního znaku 19/5 spojovala Mähring s Plánskou Hutí a cesta u hraničních znaků 20/3 a 20/4 spojovala Mähring s Chodovskou Hutí. U historického hraničního znaku 21 protíná státní hranici Pekelský potok, který odtud a dále tvoří přirozenou správní hranici Karlovarského kraje (okres Cheb) a Plzeňského kraje (okres Tachov).
 
Hraniční znak 16 a podmáčené hloučky hraniční linie okolo něj
 
 
 
Cesta u hraničního znaku 17/6
 
 
 
Důl Dyleň v 70. letech a současný stav
 
 
 
Cesta u hraničního znaku 19/5
 
 
 
Pekelský potok u hraničního znaku 21 coby přirozená správní hranice Karlovarského a Plzeňského kraje
 
 
 
Podobně jako ostatní silniční hraniční přechody, i Broumov/Mähring navazuje na vozovou cestu a pak celní silnici, která spojovala dvě příhraniční sídla - v našem případě Broumov a Planou s bavorským Mähringem. Na mapě Stabilního katastru z roku 1838 je u hraničního přechodu zakreslen původní tereziánský mezník s letopočtem 1774, ovšem ten bychom tady nyní hledali marně. V prvorepublikové době byly ke hraničnímu přechodu osazeny dva hraniční mezníky 22 a 23. Jeden z mezníků a také přítomnost hraničního orientačního sloupu jest patrno na fotografiích zachycující respicienta Finanční stráže Josefa Mináře. Právě mu se staly osudné vypjaté dny září roku 1938, kdy se schylovalo k podpisu Mnichovské dohody a postoupení sudetského pohraničí Německu. Dne 27. září 1938 byl Josef Minář coby příslušník Stráže obrany státu postřelen a ubit oddílem Freikorps při obraně celního úřadu v Broumově. Jindřich Marek v knize Smrt v celním pásmu k tomu uvádí. „Boj u celnice sílil. Respicient Minář vyskakuje z okna a pokouší se přeběhnout přes silnici. Zbytek posádky se již o stejnou akci nepokusí, protože se Minář dostal na mušku jednomu z ukrytých střelců, kteří dosud nezasáhli do boje. Padá zasažen na silnici s průstřelem plic. Umírajícího henleinovci záhy dobíjí pažbami, ačkoliv je přihlížející ženy z obce upozorňují na to, že raněný respicient je otcem čtyřleté dcery a ročního syna. Pro nacistické fanatiky, ještě před nedávnem obyčejné venkovany, to však nic neznamená. Bez váhání se mění z bojovníků za svobodu sudetských Němců v obyčejné sprosté vrahy.“ V roce 1946 byl Josefu Minářovi u celního úřadu na západním okraji obce odhalen pomník. Budova bývalé celnice a pomník zde stojí dodnes. V době neprostupné železné opony byl hraniční přechod Broumov/Mähring uzavřen. Na fotografii z roku 1984 hraniční přechod představují dvě závory (česká a bavorská) mezi nimiž je státní hranice (v tomto případě spíše země nikoho) a dva hraniční mezníky 22 a 23. Je zřejmé, že oproti prvorepublikové fotografii byly osazeny nové mezníky - lze se například domnívat, že ty prvorepublikové byly během okupace a války zničeny.
 
Hraniční přechod Broumov/Mähring ve 30. letech a v roce 1984 (obrázek 1 a 2 zdroj: Informační tabule u pomníku Josefa Mináře, obrázek 3 zdroj: Stanislav Kvasnička)
 
 
 
Celnice v Broumově ve 30. letech (zdroj: Informační tabule u pomníku Josefa Mináře)
 
 
 
V roce 1990 byl hraniční přechod Broumov/Mähring otevřen - od července pro pěší a cyklisty, od listopadu pro automobily. Společné celniště se nacházelo na bavorské straně. Nepřetržitý provoz a vstup České republiky do Schengenského prostoru znamenal nárůst automobilové a nákladní dopravy, a taktéž opuštění společného celniště a bývalé pohraniční roty Broumov jež byla využívána Policií České republiky (útvarem Služby cizinecké a pohraniční policie). Nyní je areál bývalé pohraniční roty v soukromých rukou a je zde obchod. I v současnosti jsou ke hraničnímu přechodu osazeny dva hraniční mezníky 22 a 23. Nenacházejí se přímo u okraje silnice, ale jsou od ní pár kroků v lese. Na okrajích silnice lze vypozorovat dva hraniční znaky zanesené do silničního tělesa, rovněž s pořadovými čísly 22 a 23. Kamenné desky sem byly osazeny po úpravě komunikace po roce 1989, kdy musely ustoupit mezníky zobrazené na fotografii z roku 1984. Avšak toto značení ztěžovalo okamžité zjištění průběhu hranice a jak je patrné z fotografií, kamenné desky se opotřebovaly. Do třetice byly osazeny nové hraniční mezníky, a to k okrajům lesa. Na závěr… …na hraniční přechod Broumov/Mähring nemám dobré vzpomínky - v této věci odkazuji na samostatný příspěvek.
 
Hraniční přechod Broumov/Mähring se současnými a původními hraničními znaky
 
 
 
Bývalá celnice v Broumově
 
 
 
Vedení státní hranice v popisovaném úseku