Seznam historických znaků na hranici s Bavorskem

Na základě pochůzky po celkové délce česko-bavorské státní hranice a s tím spojeným zkoumáním a dokumentováním historických hraničních znaků, jsem sestavil obrazový seznam historických hraničních znaků na hranici s Bavorskem.
 
Každý historický hraniční znak, který jsem do seznamu zařadil, musí svým viditelným nápisem popřípadě jiným symbolem, odkazovat na některou etapu z historie našich hranic před vznikem Československa v roce 1918. V konkrétní rovině tak tyto hraniční znaky nesou letopočet, nápisy nebo další symboly, které lze identifikovat a někam do historie zařadit. Při tomto kritériu je prezentováno a chronologicky seřazeno (podle hraničních úseků) více než 130 historických hraničních znaků, což činí z česko-bavorské státní hranice unikum.
 
OBRAZOVÝ SEZNAM - ZDE
 
 
Historické hraniční znaky prezentované v obrazovém seznamu lze rozdělit do pěti skupin. Jakousi šestou (neuzavřenou) skupinou jsou ostatní historické hraniční znaky, které netvoří souvislou linii nebo shluk.
 
Za prvé. Nejpočetněji je zastoupena linie hraničních mezníků s letopočtem 1844. Mezníky jsou rozesety v šesti z celkových dvanácti hraničních úseků česko-bavorské státní hranice, a to ve hraničních úsecích I, II, III, IV, XI a XII. V důsledku jejich hojnosti jsou v obrazovém seznamu v příslušném hraničním úseku prezentovány vždy tři mezníky.
 
Za druhé. Linie tereziánských hraničních mezníků s letopočty 176x a 177x a dále znaky Čech a Bavorska. Mezníky jsou rozesety ve třech hraničních úsecích česko-bavorské státní hranice, a to VIII, IX a X. Atraktivitou těchto historických hraničních znaků jsou vybarvená pole obou zemí - český bílý lev na červeném podkladě a bavorská modrobílá šachovnice.
 
Za třetí. Linie tereziánských hraničních mezníků s letopočty 176x a 177x a dále znaky Čech a Falce. Mezníky jsou rozesety ve třech hraničních úsecích česko-bavorské státní hranice, a to IV, VII a VIII. Atraktivitou těchto historických hraničních znaků jsou vybarvená pole obou zemí - český bílý lev na červeném podkladě a falcký žlutý lev na černém podkladě.
 
Za čtvrté. Shluk hraničních mezníků se znaky panství českých Zedtwitzů a bavorských Lindenfelsů. I tady je atraktivitou historických hraničních znaků barevné pole obou panství -  erb Zedtwitzů je tvořen bílým, červeným a černým pruhem, a erb Lindenfelsů tvoří tři zlaté hvězdy v černém pruhu.
 
Za páté. Shluk svatokřížských hraničních mezníků se znaky českého Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a bavorského kláštera Waldsassen. Na historických hraničních znacích jsou symboly obou území - u českého řádu je to kříž a šesticípá hvězda, u bavorského kláštera je to písmeno W.
 
Ukázka zastoupení historických hraničních znaků podle jednotlivých skupin
 
Hraniční mezníky s letopočtem 1844 se zastoupením kompletního členění - základní, hlavní, mezilehlý a doplňkový
 
 
 
Tereziánské hraniční mezníky s letopočtem 176x a 177x a dále znaky Čech a Bavorska
 
 
 
Tereziánské hraniční mezníky s letopočtem 176x a 177x a dále znaky Čech a Falce
 
 
 
Hraniční mezník se znaky Zedtwitzů a Lindenfelsů
 
 
 
Svatokřížský hraniční mezník se znaky území Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a bavorského kláštera Waldsassen