Strážci zemských hranic

Při toulkách historií strážců našich hranic bych jako významný milník uvedl vznik Českého království. Od 12. století se v pohraničních hvozdech začaly formovat skupiny osadníků, které střežily zemské hranice Českého království. Jako kompenzaci požívaly různých výsad. Asi nejznámějšími strážci hranic se stali Chodové, kteří dozírali nad zemskými hranicemi v okolí dnešního Domažlicka a Tachovska. Šumavské hranice zase střežili Králováci. Rozhlédneme-li se v těchto pohraničních končinách, narazíme na místa, která nesou po strážcích označení – Chodský Újezd, Chodská Lhota, Chodová Planá nebo Přírodní památka Královský hvozd na Šumavě. Kromě střežení hranice bylo třeba ohlídat neporušenost hraničních stezek, významné hraniční body (stromy, mohyly) a hraniční značení (křížky vtesané do stromu).
 
V dalších etapách formování naší země to byly zejména vojenské oddíly, které hranice bránily silou v nespočetném množství válek a bitev. Vojáci zasahovali i proti řádění loupežníků a pašeráků. Agenda poplatková spadala do působnosti celních výběrčích a kontrolorů.
 
Až v první polovině 18. století dochází k formování určitých uniformovaných ozbrojených sborů. Nejprve jím byli vojenští kordonisté. Dvorským dekretem ze dne 10. října 1830 byl zřízen nevojenský ozbrojený sbor Pohraničních myslivců. Ke hlavním úkolům Pohraničních myslivců patřilo zabraňovat podloudnictví a dalším přestupkům finančních zákonů, chránit hranici i z hlediska vojenského a spolupůsobit při udržování veřejného pořádku. Více ve vnitrozemí působila od roku 1835 Důchodková stráž, která měla vesměs stejný obsah působnosti jako Pohraniční myslivci, tj. zabraňování pašování a řešení přestupků proti finančním zákonům.
 
Císařským rozhodnutím ze dne 22. prosince 1842 došlo ke sloučení Pohraničních myslivců a příslušníků Důchodkové stráže v jednotný sbor Finanční stráže. Organizace a služební poměr Finanční stráže byl v dalších letech různě měněn. Finanční stráž rakousko-uherského mocnářství působila u zemských hranic až do roku 1918. Podle služebního předpisu z roku 1907 byla Finanční stráž určena k tomu, aby odkrývala podloudnictví a jiné přestupky důchodkové, odkrývala nesprávné počínání úřadů a zřízenců, napomáhala výkonným úřadům při jejich úředních výkonech, zabraňovala přístupu do země podezřelým osobám, aby vojenským zběhům bránila v útěku do ciziny, pomáhala v provádění opatření k ochraně veřejné bezpečnosti, konala šetření a úřední jednání jí úřady uložená a aby spolupůsobila při vojenské ochraně hranic podle zvláštních předpisů.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: strážci zemských hranic (1-3, z toho Chod 1, u styku hranic Čech, Bavorska a Saska 2, u hranic s Bavorskem 3).
01.jpg
02.jpg
03.jpg