Strážci zemských hranic

Při toulkách historií strážců našich hranic bych jako významný milník uvedl vznik Českého království. Od 12. století se na zemských hranicích začaly formovat skupiny osadníků, kteří střežili zemské hranice Českého království. Jako kompenzaci požívali různých výsad. Asi nejznámějšími strážci hranic v tomto smyslu se stali Chodové, kteří dozírali nad zemskými hranicemi v okolí dnešního Domažlicka a Tachovska. Šumavské hranice zase střežili tzv. Králováci. Rozhlédneme-li se v těchto pohraničních končinách, narazíme na místa, která nesou po těchto strážcích hranic označení – Chodský Újezd, Chodská Lhota, Chodová Planá nebo Přírodní památka Královský hvozd na Šumavě. Kromě střežení hranice a dozoru nad dodržováním celních předpisů, bděli strážci hranic i nad neporušeností hraničních stezek, významných hraničních bodů (stromy, mohyly) a hraničního značení (křížky vtesané do stromu).
 
V dalších etapách formování naší země to byly zejména vojenské oddíly, které hranice bránily silou v nespočetném množství válek a bitev. Vojáci zasahovali i proti řádění loupežníků a pašeráků. Agenda poplatková spadala do působnosti celních výběrčích a kontrolorů.
 
Až v první polovině 18. století dochází k formování určitých uniformovaných ozbrojených sborů. Nejprve jím byli vojenští kordonisté. Dvorským dekretem ze dne 10. října 1830 byl zřízen nevojenský ozbrojený sbor Pohraničních myslivců. Ke hlavním úkolům Pohraničních myslivců patřilo zabraňovat podloudnictví a dalším přestupkům finančních zákonů, chránit hranici i z hlediska vojenského a spolupůsobit při udržování veřejného pořádku. Více ve vnitrozemí působila od roku 1835 tzv. Důchodková stráž, která měla vesměs stejný obsah působnosti jako Pohraniční myslivci, tj. zabraňování pašování a řešení přestupků proti finančním zákonům.
 
Císařským rozhodnutím ze dne 22. prosince 1842 došlo ke sloučení Pohraničních myslivců a příslušníků Důchodkové stráže v jednotný sbor Finanční stráže. Organizace a služební poměr Finanční stráže byl v dalších letech různě měněn. Finanční stráž rakousko-uherského mocnářství působila u zemských hranic až do roku 1918. Podle služebního předpisu z roku 1907 byla Finanční stráž určena k tomu, aby odkrývala podloudnictví a jiné přestupky důchodkové, odkrývala nesprávné počínání úřadů a zřízenců, napomáhala výkonným úřadům při jejich úředních výkonech, zabraňovala přístupu do země podezřelým osobám, aby vojenským zběhům bránila v útěku do ciziny, pomáhala v provádění opatření k ochraně veřejné bezpečnosti, konala šetření a úřední jednání jí úřady uložená a aby spolupůsobila při vojenské ochraně hranic podle zvláštních předpisů.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: strážci zemských hranic (1-3, z toho Chod 1, u styku hranic Čech, Bavorska a Saska 2, u hranic s Bavorskem 3).
01.jpg
02.jpg
03.jpg